top of page
Search

ก่อนเรียนต่อไต้หวัน ต้องรู้จัก สกุลเงินไต้หวัน

Updated: Jun 21, 2022

  • สกุลเงินภาษาไทย ดอลล่าร์ไต้หวันใหม่

  • สกุลเงินภาษาอังกฤษ New Taiwan Dollar

ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (จีนตัวเต็ม: 新臺幣 หรือ 新台幣; พินอิน: Xīntáibì); code: TWD; ใช้สัญลักษณ์สกุลเงิน: NT$, หรือใช้สัญลักษณ์แบบย่อคือ NT) เป็นสกุลเงินที่ใช้ในดินแดนที่อยู่ในการปกครองของรัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่ไต้หวัน เดิมทีเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินจีน ต่อมาได้จัดเงินนี้อยู่ในดอลลาร์

1 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เท่ากับ 1.14 บาท

100 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เท่ากับ 113 บาท 1,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เท่ากับ 1,138 บาท

1000 ดอลลาร์ (หยวน) NT$1000500 ดอลลาร์ (หยวน) NT$500100 ดอลลาร์ (หยวน) NT$1001 ดอลลาร์ (หยวน) NT$1 5 ดอลลาร์ (หยวน) NT$5 10 ดอลลาร์ (หยวน) NT$10

50 ดอลลาร์ (หยวน) NT$50

12,787 views0 comments

Comments


bottom of page